Disclaimer RegeltVoordeel.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Gebruik van de Regeltvoordeel website
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en/of diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en/of diensten.

Informatie op de Regeltvoordeel website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is en wordt gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Regeltvoordeel niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Regeltvoordeel garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Regeltvoordeel wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de Regeltvoordeel website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Regeltvoordeel worden aanbevolen. RegeltVoordeel aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door RegeltVoordeel niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Regeltvoordeel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regeltvoordeel en/of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen
Regeltvoordeel behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Algemene voorwaarden
Regeltvoordeel benadrukt expliciet dat het gebruik van de website(s) van Regeltvoordeel, naast deze disclaimer, tevens de op de website vermelde Algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Populaire webshops

Voortaan altijd EXTRA geld terug op al jouw online aankopen?

Gratis registreren